Tarieven kosten

Kosten

Kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt heeft gemaakt.  Deze kosten bestaan uit de algemene kantoorkosten en de specifieke kantoorkosten.


Algemene kosten

De algemene kosten zijn kosten die geen betrekking hebben op een bepaalde zaak of dit op een niet onmiddellijk aanwijsbare wijze zijn.  Niettemin zijn deze algemene kosten onontbeerlijk voor de uitoefening van de taak van de advocaat.   

De algemene kosten hebben onder meer betrekking op de huur van de kantoren of  onroerende voorheffing en de intresten van de hypotheek, verbruik van gas-, water en elektriciteit, onderhoudskosten, herstellingen, verzekeringen, bibliotheekkosten, beroepsopleiding, beroepsbijdragen, boekhoudkosten, aankoop en onderhoud kantoormeubilair, informatica- en communicatieapparatuur, representatiekosten, drukwerk, beroepskledij, lonen en sociale lasten met betrekking tot het personeel, etc.

Deze algemene kosten zijn verrekend in het toepasselijk uurloontarief.    


Specifieke kantoorkosten

De specifieke kosten zijn kosten die uitsluitend op een bepaalde opdracht betrekking hebben en die derhalve niet omgerekend moeten worden omdat zij onmiddellijk aanwijsbaar zijn.  Deze kosten worden in de kosten- en ereloonstaat aangegeven en rechtstreeks aangerekend aan de cliënt.

dossieropening 60,00 of 100,00 EUR
uitgaande brieven per post 8,00 EUR per zending
uitgaande brieven enkel per fax 4,00 EUR per zending
uitgaande brieven enkel per e-mail 4,00 EUR per zending
tikwerk andere dan briefwisseling 9,00 EUR per blad
vertalingen aan uurloontarief
aangetekende zendingen volgens tarifering posterijen
verwerking inkomende zendingen 2,00 EUR per zending
uitgaande faxberichten (1 tot 3 pagina’s) 1,25 EUR per zending
uitgaande faxberichten (4 pagina’s en meer) 2,50 EUR per zending
inkomende faxberichten (1 tot 3 pagina’s) 1,25 EUR per zending
inkomende faxberichten (4 pagina’s en meer) 2,50 EUR per zending
uitgaande e-mailberichten (1 tot 3 pagina’s) 1,25 EUR per zending
uitgaande e-mailberichten (4 pagina’s en meer) 2,50 EUR per zending
inkomende e-mailberichten (1 tot 3 pagina’s) 1,25 EUR per zending
inkomende e-mailberichten (4 pagina’s en meer) 2,50 EUR per zending
kopie/scan, zwart-wit 0,50 EUR per blad
kopie/scan, kleur 1,25 EUR per blad
verplaatsingskosten 0,75 EUR per kilometer
boekhouding 1,25 EUR per verrichting
uitgaande telefoon naar vast toestel 2,00 EUR per gesprek
uitgaande telefoon naar mobiel toestel 2,50 EUR per gesprek
uitgaande telefoon naar het buitenland 3,00 EUR per gesprek
gerechtskosten afhankelijk van het dossier
dossiereigen kosten afhankelijk van het dossier
archivering van het dossier 40,00 EUR per dossier

 

- dossieropening:

Bij de opening van een dossier wordt zowel een elektronisch dossier als een papieren dossier aangelegd.  Afhankelijk van de omvang van een dossier wordt voor die opening 60,00 EUR of 100,00 EUR aangerekend.

In sommige gevallen (invorderingen, standaarddossiers, zeer uitgebreide dossiers, etc.) kunnen afwijkende forfaits gehanteerd worden.

- uitgaande correspondentie:

Voor uitgaande berichten dekt de kost in de eerste plaats het uittikken van de documenten (brieven, fax- en e-mailberichten, conclusies, dagvaardingen, en dergelijk meer). 
Daarnaast is telkens ook de kostprijs verrekend voor papier en inkt bij het afdrukken van het bericht, de briefomslagen en voor eventuele verzendingskosten.  

- aangetekende zendingen:

Met betrekking tot de zendingen die aangetekend (al dan niet met ontvangstbewijs) dienen te worden verzonden, wordt een supplement aangerekend voor de kost die het aangetekend versturen met zich meebrengt conform aan de tarifering van de posterijen.  Geen supplementen worden aangerekend voor de administratieve kost voor het opstellen van de zending en het ontvangstbewijs.

- verwerking inkomende correspondentie:

Deze kost dekt de administratieve kosten voor het openen van brieven, dateren voor ontvangst, afdrukken van e-mailberichten, nazicht van de refertes, het uitzoeken van de dossier waarop zij betrekking hebben en het voorleggen ervan aan de behandelende advocaat.

- uitgaande faxberichten:

Deze bedragen dekken de verzendingskosten, de inkt en het papier van het verzendingsbericht.

Deze kost wordt enkel aangerekend indien de zending niet uitsluitend per fax wordt verstuurd.

- inkomende faxberichten:

Deze bedragen dekken de verzendingskosten, de inkt en het gebruikte papier.

- uitgaande e-mailberichten:

Deze bedragen dekken de verzendingskosten, de inkt van het afgedrukte e-mailbericht, de verzendbevestiging en het gebruikte papier.

Deze kost wordt enkel aangerekend indien de zending niet uitsluitend per e-mail wordt verstuurd.

- inkomende e-mailberichten:

Deze bedragen dekken de inkt van het afgedrukte e-mailbericht en het gebruikte papier.

- kopieën en scans:

Alle documenten die op uw zaak betrekking hebben, worden aan het dossier toegevoegd. Daartoe moeten deze gekopieerd en/of ingescand worden. 

Wanneer grotere hoeveelheden moeten gekopieerd worden, gebeurt dit aan een verlaagd uurtarief van 42,00 EUR.

De kosten voor het kopiëren bestaan uit de gebruikte inkt, het papier en de manuele arbeid van het kopiëren, sorteren en nieten.

De kostprijs voor het scannen dekt de tijdsduur voor het inscannen van teksten, de inkt van de afgedrukte gescande tekst en het gebruikte papier.

- verplaatsingskosten:

Dit zijn de kosten die aangerekend worden voor verplaatsingen met de auto.  Deze kost omvat het brandstofverbuik, de slijtage aan het voertuig, de verzekering, het onderhoud, verkeersbelasting, etc.

Andere verplaatsingskosten zoals deze met de trein, tram, bus, taxi of het vliegtuig worden aangerekend onder de kosten eigen aan het dossier.

- boekhouding:

De kosten voor boekhouding zijn de kosten van de verrichtingen die aanwijsbaar zijn in het dossier. 

Hierin zijn onder meer de manuele arbeid van het verrichten van de overschrijving en de kosten van de griffiebons verrekend.

- telefoonkosten:

Alle telefoongesprekken in het kader van uw dossier worden geregistreerd.

Er wordt een forfait aangerekend afhankelijk of het een een uitgaand gesprek naar een vast toestel, een uitgaand gesprek naar een mobiel toestel dan wel een telefoongesprek naar het buitenland betreft.

Deze forfaits dekken de kosten van de telefoonverbinding en het abonnementsgeld.  Zij worden aangerekend per gesprek, ongeacht de duur van het gesprek.

- gerechtskosten:

De gerechtskosten zijn de werkelijk betaalde kosten van dagvaardingen, verzoekschriften, rolstellingen, expertises, ...

- dossiereigen kosten :

Hierin zijn onder meer begrepen: kosten voor verplaatsingen per trein, tram, bus, taxi of vliegtuigkosten, kosten van buitenlandse correspondenten, de vertaalkosten, kosten van tolken, etc.

- archivering dossier:

Een advocaat is wettelijk verplicht om een afgesloten dossier gedurende vijf jaren te bewaren. 

De aangerekende forfait dekt de kost voor het archiveren van het dossier in het elektronisch dossier en de kosten van het fysiek archiveren.  Deze laatste bestaan onder meer uit de huur en de bijkomende kosten voor de opslagplaats van het dossier en de kosten van het professioneel vernietigen van het dossier eens de verjaringstermijn is verstreken.

Ereloon en kosten

Loading
Loading