Wettelijke bepalingen

Inhoud van de website

De gegevens op deze website dienen louter informatieve doeleinden.  Het consulteren van de website http://www.advogent.be doet dan ook geen relatie advocaat-cliënt ontstaan, noch is de verstrekte informatie als een juridisch advies te beschouwen.

Hoewel gestreefd wordt naar geactualiseerde en correcte informatie en deze website regelmatig wordt bijgewerkt, dragen de advocaten van ADVOGENT geen aansprakelijkheid voor de via deze website verstrekte gegevens, noch voor de inhoud of het bestaan van andere websites waarmee deze website hyperlinks legt.


Intellectuele eigendomsrechten

De advocaten van ADVOGENT behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vorm van deze website.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of elke andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website, onder om het even welke vorm en met om het even welk middel, is volstrekt verboden.  Dit behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de advocaten van ADVOGENT.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


De advocaten van ADVOGENT beheren deze website vanuit België. Derhalve valt de inhoud van deze website integraal onder toepassing van de vigerende Belgische wetgeving en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is, met name Gent.

 

Beroepsaansprakelijkheid

De advocaten van ADVOGENT zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid t.e.m. 31.12.2012 verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij ETHIAS, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 73 (maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24).  Met ingang van 01.01.2013 zijn de advocaten van ADVOGENT voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de n.v. AMLIN CORPORATE INSURANCE (met vestiging in België te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9).  De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De advocaten van ADVOGENT zijn onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balie-gent.be > erelonen.

De advocaten van ADVOGENT zijn niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de Orde van Vlaamse balies en de reglementen van zijn balie.

 

Informatieaanvragen en klachtenbehandeling

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u de advocaten van ADVOGENT bereiken zoals onder contact

 

Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Behoudens andersluidende vermelding(en) op de individuele informatiepagina van de advocaten, maken de advocaten van ADVOGENT geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

 

Loading
Loading