Wetboek Economisch Recht en advocatuur : informatieverplichtingen van de advocaat

De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 (B.S. 30.04.2010) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009. Deze bepalingen zijn sedert mei 2014 opgenomen in het Wetboek Economisch Recht, Boek III (art. 74 tot 79) en Boek XIV.

Aldus moet de advocaat volgende categorieën van regels in acht nemen :  het naleven van bepaalde informatieverplichtingen (enkel deze worden hierna besproken), de bepalingen naleven betreffende eisen die niet aan dienstafnemers mogen gesteld worden en de onderwerping aan sancties bij niet-naleving van die verplichtingen.

Teneinde de dienstafnemer toe te laten de dienstverlener te identificeren, moeten volgende gegevens over deze laatste kenbaar gemaakt worden :

 • naam of maatschappelijke benaming
 • rechtsvorm
 • vestigingsadres
 • adresgegevens, met inbegrip van het eventueel e-mailadres
 • ondernemingsnummer
 • maatschappelijke zetel

De advocaat moet bovendien volgende informatie verstrekken :

 • zijn beroepsorganisatie waarbij hij is aangesloten
 • zijn beroepstitel en de lidstaat waar die is verleend
 • de algemene voorwaarden en contractbepalingen die hij hanteert (waaronder de bepalingen inzake het toepasselijke recht en de bevoegdheidsclausule)
 • de belangrijkste kenmerken van zijn dienst
 • de adresgegevens van zijn beroepsverzekeraar of de waarborg en geografische dekking van zijn polis

Op vraag van de cliënt moet de advocaat ook nog volgende informatie kunnen verstrekken :

 • als de prijs niet vooraf is vastgesteld, de wijze waarop deze wordt berekend (of minstens een kostenraming)
 • de geldende beroepsregels en de wijze waarop daarvan kennis kan genomen worden
 • de gedragscodes die van toepassing zijn op de advocaat en het adres waar deze codes electronisch kunnen geraadpleegd worden
 • de gebeurlijke multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen

Het verstrekken van deze informatie kan op diverse manieren : middels een geschreven document, door het toegankelijk maken van de gegevens op kantoor, via een website, via een kantoorbrochure, etc.

 

In de kijker

>
Wetboek Economisch Recht en advocatuur : informatieverplichtingen van de advocaat
Loading
Loading