Advocaten

geboren te Ronse op 08.07.1950 advocaat aan de Balie te Gent sedert 1975 gehuwd te Gent op 29.08.1983 met Marleen Heymans

Opleiding

Hij volgde de klassieke humaniora (afdeling Latijn-Grieks) aan het Sint-Lievenscollege in Gent en behaalde in 1975 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Sedert 1975 is hij ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent.

Professionele nevenactiviteiten

Stichtend lid en lid van de raad van beheer van de v.z.w. Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad (opgericht in 1984). Hij werd bij koninklijk besluit van 7/8/1995 benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton in Gent.

Voorkeurmateries

Laurent BALCAEN heeft een voorkeur voor de materies aannemingsrecht, omgevingsrecht (stedenbouw- en milieurecht) en beslagrecht. Hij vervult regelmatig gerechtelijke mandaten als lasthebber ad hoc en bewindvoerder. Hij neemt daarnaast regelmatig deel aan colloquia en studiedagen op het vlak van zijn voorkeurmateries.

Mr. Balcaen is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. Balcaen is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Mr. Balcaen oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA BALCAEN-HEYMANS, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Balcaen is 0872.269.134.
terug naar het overzicht

geboren te Sint-Niklaas op 28.06.1957 advocaat aan de Balie te Gent sedert 1980 gehuwd te Gent op 29.08.1983 met Laurent BALCAEN

Opleiding

Marleen HEYMANS volgde de Moderne Humaniora, Economische Afdeling, aan het Instituut Berkenboom te Sint-Niklaas, waar zij grote onderscheiding behaalde. Zij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1980 met grote onderscheiding.

Zij nam en neemt deel aan tal van studiedagen en cycli, o.m. in zake bemiddelingspraktijk, personen- en familierecht, erfrecht en verzorgde zelf meerdere juridische publicaties.

In 2018 nam zij deel aan verschillende opleidingen in verband met het collaboratief onderhandelen, waaronder ook “Formation en droit collaboratif pour formateurs” niveau I en II.

Professionele nevenactiviteiten

Marleen HEYMANS werd bij K.B. van 30 oktober 1987 benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het Zevende (huidig Tweede) Kanton te Gent.

Geregeld wordt zij gevraagd als gastspreker om uiteenzettingen te geven over actuele onderwerpen inzake familierecht, erfrecht en bemiddeling.

Zij werd en wordt veelvuldig belast met gerechtelijk mandaten, hetzij als bewindvoerder , hetzij als sekwester of voogd ad hoc over diverse patrimonia, hetzij als curator over onbeheerde nalatenschappen.

In september 1998 volgde zij een opleiding als scheidingsbemiddelaar aan de Universiteit te Heidelberg. In 1997-1998 volgde zij de opleiding tot advocaat-bemiddelaar in familiale zaken. In oktober 1998 werd zij in die specialisatie geaccrediteerd door de Nationale Orde van Advocaten (thans Orde van Vlaamse Balies). Zij werd tevens in 2008 erkend als bemiddelaar in familiezaken en burgerlijke en handelszaken door de Federale Bemiddelingscommissie. Zij was mede-initiatiefnemer tot de oprichting van het Forum voor scheidingsbemiddeling voor het gerechtelijk arrondissement Gent  in het najaar 1998.

Zij is lesgever in de voortgezette opleiding Bemiddeling aan de rechtsfaculteit te Gent over de materies van erfrecht, buren bemiddeling en clausules gezags- & co-ouderschap. Zij geeft reeds jaren de opleiding voor de advocaat-stagiairs van Oost-Vlaanderen over familierecht, echtscheidingen en bemiddeling.

Marleen Heymans is sedert 2018 actief bezig met de nieuwe ADR rechtsfiguur van het collaboratief recht en is sinds oktober 2019 door de Orde van Vlaamse Balies erkend als collaboratief advocaat.

Voorkeurmateries

Familierecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, andere zakelijke rechten en burgerlijke aansprakelijkheid.

Mr. Heymans is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. Heymans is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Mr. Heymans oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA BALCAEN-HEYMANS, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Heymans is 0872.269.134.

terug naar het overzicht

geboren te Gent op 03.04.1990 advocaat aan de Balie van Gent sedert oktober 2013 ondernemingsnummer 0538.500.844

Opleiding

Helena BOECQUAERT studeerde Grieks-Latijn aan het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg. Zij behaalde in 2012 met grote onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens haar opleiding tot Master in de Rechten volgde zij de grondige studies van het familierecht, het burgerlijk procesrecht en de zekerheidsrechten. Tevens volgde zij in het kader van haar masteropleiding in het tweede jaar master een stage in een familiekamer op het Hof van Beroep te Gent. Haar masterproef handelde over de “Conventionele vereffening/verdeling voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming. Een analyse van bedingen uit de regelingsakte”. In 2013 behaalde zij met onderscheiding het diploma van Master in het Notariaat aan de Universiteit Gent.

Voorkeurmateries

Familiaal vermogensrecht (omvattende huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen- en testament), personen-en familierecht en zakenrecht.

Mr. BOECQUAERT is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. BOECQUAERT is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Mr. BOECQUAERT baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. BOECQUAERT is (BE) 0538.500.844.
terug naar het overzicht

geboren te Roeselare op 14.10.1991 Advocaat aan de Gentse balie sedert oktober 2015 Ondernemingsnummer:  0640.736.171

Opleiding

Robbe VAN DE WIELE studeerde Grieks-Latijn in het Klein Seminarie te Roeselare. Hij startte zijn rechtenopleiding in 2009 aan de KULAK in Kortrijk en voltooide deze studies in 2014 aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Tijdens zijn opleiding genoot hij een specialisatie in het privaatrecht en het internationaal recht. Zijn masterscriptie bestreek het vakgebied familiaal vermogensrecht, meer specifiek huwelijkscontracten. Hierna specialiseerde hij zich verder in het privaatrecht en volgde hij de studies van master in het notariaat. Hij volgde een notariële studiestage en schreef een masterscriptie aangaande notarieel vastgoed- en insolventierecht. In 2015 behaalde hij met onderscheiding het diploma van master in het notariaat aan de K.U. Leuven. Op 01.10.2015  startte hij als advocaat-stagiair aan de balie van Gent onder het patronaat van mr. Laurent BALCAEN.

Voorkeurmateries

Familie- en familiaal vermogensrecht (echtscheiding, huwelijks- en relatievermogensrecht, erfrecht, afstamming), goederenrecht, verbintenissenrecht, aannemingsrecht, bijzondere overeenkomstenrecht.

Mr. VAN DE WIELE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. VAN DE WIELE is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Mr. VAN DE WIELE baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. VAN DE WIELE is (BE) 0640.736.171.
terug naar het overzicht

geboren te Kortrijk op 23.05.1995 Advocaat aan de Gentse balie sedert november 2018 Ondernemingsnummer:  0708.980.027

Opleiding

Hij studeerde Economie-Moderne Talen aan het Heilig-Hartcollege te Waregem en behaalde vervolgens het diploma van master in de rechten in 2018 aan de Universiteit Gent. Tijdens zijn opleiding volgde hij onder andere de grondige studies van personen- en familierecht, verbintenissenrecht en burgerlijk procesrecht. Zijn masterproef behandelde het raakvlak van de deontologie van de advocaat en de vrijheid van mededinging. In 2018 startte hij als advocaat-stagiair aan de balie van Gent onder het patronaat van mr. Laurent BALCAEN.

Voorkeurmateries

Personen- en familierecht (omvattende echtscheiding, afstamming, adoptie, erfrecht), verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten (o.a. Huur).

Mr. DEPRAETERE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. DEPRAETERE is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Mr. DEPRAETERE baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. DEPRAETERE is (BE) 0708.980.027.

geboren te Leuven op 04.01.1995 Advocaat aan de Gentse balie sedert oktober 2019 Ondernemingsnummer:  0734.616.434

Opleiding

Astrid Vandewalle volgde de studies Economie-Moderne Talen aan het Bisschoppelijk College te Veurne.

Zij vatte haar rechtenopleiding aan in 2013 aan de KULAK in Kortrijk en voltooide deze studies in 2018 aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Tijdens haar opleiding tot Master in de Rechten bekwaamde zij zich in het privaatrecht en het ondernemingsrecht.

In 2019 behaalde zij het diploma van Master in het Notariaat aan de Universiteit Gent. Zij is advocaat-stagiair aan de balie te Gent sinds 1 oktober 2019 onder het patronaat van mr. Marleen HEYMANS.

Voorkeurmateries

Familiaal vermogensrecht (omvattende huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen- en testament), personen- en familierecht, verbintenissenrecht en zakenrecht.

Mr. VANDEWALLE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. VANDEWALLE is gevestigd te 9000 GENT, Gebroeders Vandeveldestraat 99. Mr. VANDEWALLE baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. VANDEWALLE is (BE) 0734.616.434.
terug naar het overzicht