praktische informatie

helder van bij de start

erelonen en kosten

 • duidelijk
 • transparant
 • gedetailleerd
download daarom onze standaard overeenkomst

Het is voor ons, als uw advocaat, nagenoeg onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel een bepaalde opdracht voor u als cliënt precies zal kosten. Dit hangt immers in grote mate af van – onder meer – volgende zaken:

 • kan een geschil minnelijk worden opgelost of moet er worden geprocedeerd
 • kan een procedure in eerste aanleg worden afgerond of volgt er hoger beroep of zelfs cassatieberoep
 • hoeveel uren zullen er effectief in een zaak worden gepresteerd
 • welke verwikkelingen doen zich lopende een procedure voor

Wij begrijpen maar al te goed dat u graag vooraf een duidelijk beeld wenst. Tijdens de eerste consultatie lichten wij u correct in over het gehanteerde uurloontarief.

Met de hierna volgende uiteenzetting geven we u alvast een eerste inzicht in de door ons gehanteerde erelonen en kosten.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en onaangename verrassingen te vermijden, hanteren wij volgende praktische werkwijze. Op de eerste consultatie vragen wij een provisie om uw dossier op te starten en de werkzaamheden aan te vatten. Tijdens en naargelang de evolutie van uw dossier worden tussentijdse staten met gedetailleerde overzichten van geleverde prestaties en kosten overgemaakt.

Omdat wij u van bij het begin deskundig en adequaat advies verlenen, is een eerste consultatie ook betalend.

Vanaf 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld op de website zijn exclusief BTW. Gedetailleerde voorwaarden vindt u hier.

het ereloon
 • specialisatie
 • complexiteit
 • resultaat
 • dringendheid

Het ereloon of honorarium vergoedt de prestaties die door de advocaat worden geleverd. Het kantoor hanteert een basisuurloontarief tussen 140,00 EUR per uur (excl. BTW) tot 180 EUR per uur (excl. BTW) dat wordt opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die tijdens de eerste consultatie wordt besproken.

Bij een familiale bemiddeling is geen BTW verschuldigd.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerd uren. Daarin zijn onder meer begrepen:

 • juridische prestaties; zoals het opstellen van dagvaardingen, dadingen, conclusies…
 • administratieve opvolging
 • besprekingen binnen en buiten kantoor; zoals plaatsbezoeken, expertisezittingen, besprekingen bij notarissen, de verplaatsingsduur naar en wachttijden voor de rechtbanken, griffies, gevangenissen…
 • pleidooien voor gerechtelijke of administratieve instanties…
 • telefonische consultaties

Voor uitgaande brieven en e-mail verkeer (zowel binnenkomend als uitgaand) wordt een forfaitair bedrag aan ereloon van 10 % van het uurloontarief, per brief of e-mail aangerekend voor het verwerken, de redactie en het concipiëren ervan.

Belang van de zaak

De wet voorziet ook dat het ereloon afhankelijk kan zijn van de belangrijkheid van de zaak. Dit vertaalt zich in een percentage op het bereikte resultaat (voor zover het een in geld waardeerbaar geschil is) naast de effectief geleverde prestaties gerekend aan het gehanteerd uurloontarief.

Dit supplement bedraagt

voor het toegewezen deel van de vordering van de cliënt : 10%
voor het afgewezen deel van de vordering van de tegenpartij : 10%
verhoging van het percentage per aanleg: 50% op het vorige percentage

Ook hierover worden op de eerste consultatie duidelijke afspraken gemaakt.

Kosten bestaan uit de algemene kantoorkosten en de specifieke kantoorkosten.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn kosten die geen betrekking hebben op een bepaalde zaak.  Niettemin zijn deze algemene kosten onontbeerlijk voor de uitoefening van de taak van de advocaat.

De algemene kosten hebben onder meer betrekking op de huur van de kantoren of  onroerende voorheffing en de intresten van de hypotheek, verbruik van gas-, water en elektriciteit, onderhoudskosten, herstellingen, verzekeringen, bibliotheekkosten, beroepsopleiding, beroepsbijdragen, boekhoudkosten, aankoop en onderhoud kantoormeubilair, informatica- en communicatieapparatuur, representatiekosten, drukwerk, beroepskledij, lonen en sociale lasten met betrekking tot het personeel, etc.

Deze algemene kosten zijn verrekend in het toepasselijk uurloontarief maw deze worden niet meer apart aangerekend.

Specifieke kantoorkosten

De specifieke kosten zijn kosten die uitsluitend op een bepaald dossier betrekking hebben.  Deze kosten worden in de kosten- en ereloonstaat gedetailleerd opgenomen en rechtstreeks aangerekend aan de cliënt.

dossieropening 60,00 EUR
uitgaande brieven per post 8,00 EUR per zending
uitgaande brieven per fax of per e-mail 4,00 EUR per zending
tikwerk andere dan briefwisseling 10,00 EUR per blad
aangetekende zendingen volgens posttarief
e-mailberichten in of uit (*) 1,25 EUR per zending
kopie/print-out, zwart-wit 0,50 EUR per blad
kopie/print-out, kleur 1,25 EUR per blad
verplaatsingskosten 0,75 EUR per kilometer
uitgaande telefoon 2,00 EUR per gesprek
gerechtskosten afhankelijk van het dossier
dossiereigen kosten afhankelijk van het dossier
archivering van het dossier 50,00 EUR per dossier
* vanaf 4 bladzijden worden print-outs aangerekend 0,50 EUR per blad

praktische info

 • brievenbus
 • zittingen
 • annulatie
 • teruggave

Wij wensen u een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren en menen dat de volgende praktische wenken kunnen bijdragen tot een vlotte en efficiënte samenwerking.

zittingen

Het is niet haalbaar om het verloop van een zitting, waarop u zelf niet aanwezig was, de dag zelf ook telefonisch toe te lichten.

Wij brengen u van het verloop van zittingen zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.

brievenbus

Deponeer uw zending in de brievenbus die regelmatig wordt gelicht, liefst in een gesloten omslag en met vermelding van uw naam, dossiernummer en de naam van de advocaat.

Inkomende e-mailberichten en briefwisseling

Wij merken een enorme stijging van het aantal inkomende e-mails, zodat enige richtlijnen zich opdringen om het verwerken ervan beheersbaar te houden.

E-mails worden enkel gelezen en verwerkt bij vermelding van uw naam en dossierreferte in het onderwerp, dit ter bescherming tegen virussen.

Door hun hoge aantal kunnen e-mails onmogelijk instant gelezen en beantwoord worden.

teruggave van dossiers

Na 5 jaar wettelijke bewaring, vernietigen wij de dossiers. Daarom adviseren wij u om, tenzij anders gevraagd,  enkel kopieën van originele en belangrijke documenten te bezorgen.

Originelen en belangrijke documenten worden bij het afsluiten van het dossier, gelet op hun belang, niet per post overgemaakt. Deze kunnen worden afgehaald tijdens de kantooruren na eenvoudige voorafgaandelijke telefonische verwittiging.

annulatie van consultatie

Wij hebben er alle begrip voor als een vastgelegde consultatie onverwacht dient geannuleerd te worden.

In dat geval waarderen wij ten zeerste dat u tracht het kantoor hiervan op voorhand telefonisch of per e-mail in kennis te stellen.